ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย Higashi Nippon International University

- สาขา Economics and management และ Health and welfare

มหาวิทยาลัย Higashi Nippon International University
มหาวิทยาลัย Higashi Nippon International University
มหาวิทยาลัย Higashi Nippon International University
มหาวิทยาลัย Higashi Nippon International University

- สถานที่ : มหาวิทยาลัย Higashi Nippon International University เมืองอิวากิ จังหวัดฟูกูชิมะ ประเทศญี่ปุ่น อยู่กึ่งกลางระหว่างโตเกียวกับเซ็นได

แผนที่ Google Map


- เมืองอิวากิ เป็นเมืองเล็กๆมีชาวต่างชาติน้อย อยู่ในสิ่งแวดล้อมและสังคมญี่ปุ่นทำให้พัฒนาการด้านภาษาญี่ปุ่นเป็นไปอย่างรวดเร็ว

- มหาวิทยาลัย Higashi Nippon International University ได้ลงนามความร่วมมือกับสมาคมนางฟ้าใจดี มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา Economics and management และ Health and welfare โดยเรียนเป็นภาษาญี่ปุ่น ผู้สนใจต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่น JLPTระดับ N2 และผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากทางมหาวิทยาลัย เมื่อจบการศึกษาทางมหาวิทยาลัยจะช่วยเหลือในการหางานทำในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งที่ผ่านมานักศึกษาต่างชาติที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและแจ้งความประสงค์ทำงานไว้ ได้เข้าทำงาน ร้อยละ 90

Part time job ในขณะศึกษาอยู่

ผู้รับทุนสามารถขออนุญาตทำงานพิเศษโดยไม่กระทบกับการเรียนได้โดยติดต่อขอใบอนุญาตทำงานพิเศษกับทางมหาวิทยาลัย ไม่เกิน 28 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ อัตราค่าจ้าง 800-1,000 เยนต่อชั่วโมง ประมาณการรายได้พิเศษ 89,600 - 112,000 เยนต่อเดือนหรือ 1,075,200 -1,344,000 เยนต่อปี

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย(ไม่ได้รับทุนการศึกษา)

 • Spring semester เริ่มเรียน เมษายน รับสมัครช่วง ตุลาคม-ธันวาคม
 • Autumn semester เริ่มเรียน ตุลาคม รับสมัครช่วง พฤษภาคม-กรกฎาคม

หลักสูตรปริญญาตรี (ได้รับทุนการศึกษา)

 • Spring semester เริ่มเรียน เมษายน รับสมัครช่วง ตุลาคม-ธันวาคม
 • Falling semester เริ่มเรียน ตุลาคม รับสมัครช่วง พฤษภาคม-กรกฎาคม

รายละเอียดเพิ่มเติมหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

http://www.shk-ac.jp/eng/curriculum_03.html

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • 1. มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ก่อนวันเข้าเรียน
 • 2. เป็นผู้ผ่านเกณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี จากระบบการศึกษานอกประเทศญี่ปุ่น
 • 3. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมและมีคุณสมบัติที่จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ
 • 4. ผู้สมัครต้องผ่านการเรียนภาษาญี่ปุ่นโดยมีใบรับรองผลทดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ 2 หรือสูงกว่า(JPLT N2 above) *** หากความรู้ภาษาญี่ปุ่นต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ขอรับทุนจะต้องเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยก่อน โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
 • 5. สามารถรับผิดชอบค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตที่ญี่ปุ่นได้ ค่าครองชีพ รวมค่าเรียน ประมาณ 120,000 เยนต่อเดือน หรือ 1,440,000 เยนต่อปี

เอกสารของผู้สมัคร

(กรุณาเรียงลำดับเอกสารใส่แฟ้มตามลำดับหมายเลข / 1 คน 1 แฟ้ม) คณะทำงานขอสงวนสิทธิ์ไม่รับใบสมัคร หากเอกสารไม่ครบถ้วน

 • 1. ใบสมัครตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย โดยขอรับได้ที่สมาคมนางฟ้าใจดี หรือทางไปรษณีย์
 • หมายเหตุ: หากผู้สมัครสำเร็จการศึกษามาแล้วเกิน 5 ปี หรือ ทำงานเว้นช่วงเกิน 6 เดือน กรุณาระบุเหตุผลและจุดประสงค์ในการเรียนภาษาญี่ปุ่นพร้อมแผนการหลังจบการศึกษาภาษาญี่ปุ่นโดยละเอียด ในแบบฟอร์ม
 • 2. รูปถ่าย 2 x 2 นิ้ว 3 รูป กรุณาเขียนชื่อ-สกุลและสัญชาติด้านหลังรูปทุกใบ
 • 3. สำเนาพาสปอร์ตและพาสปอร์ตตัวจริง** มีอายุตลอดระยะเวลาที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น
 • 4. สำเนาบัตรประชาชน
 • 5. สำเนาทะเบียนบ้านและทะเบียนบ้านตัวจริง**
 • 6. หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษา (ตัวจริง**)หรือสำเนาหลักฐานการจบการศึกษาจากโรงเรียน
 • (กรณีจบการศึกษาแล้วและมิได้อยู่ระหว่างการศึกษา) แปลเป็นภาษาญี่ปุ่น และต้องเป็นเอกสารที่ออกใหม่ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน
 • 7. หนังสือรับรองการทำงาน จากสถานที่ทำงาน (กรณีทำงานแล้ว) (ตัวจริง**) แปลเป็นภาษาญี่ปุ่น

Download

COPYRIGHT © 2015 KIDANGELS.ORG