แบบฟอร์มการสมัครสมาชิกสมาคม

เป็นสมาชิกในสมาคม หรือองค์กรอื่นๆ (ถ้ามี) Membership in the Association Or other Organization (if application)
ข้าพเจ้าขอสมัครสมาชิกประเภท / I hereby apply for membership of
หลักฐานยื่นประกอบใบสมัคร
ทะเบียนเลขที่ จ.5348/2557
Tel 02-373 8591 FAX 02 373 7397 Email : kindangelassociation@gmail.com, kindangels@kindangel.org
หมายเหตุ
  1. ผู้รับรองต้องเป็นสมาชิกของสมาคมฯ หรือ เมื่อใบสมัครผ่านการอนมุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เลขาธิการและนายทะเบียนจะเป็นผู้รับรองใบสมัครให้
  2. เมื่อมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารพิจารณารับท่านเป็นสมาชิกแล้ว ท่านจะได้รับการติดต่อ ให้มา ชำระค่าลงทะเบียนแรกเข้า 500 บาท และค่าบารุงเป็นรายปี ๆ ละ 500 บาท รวม 1,000 บาท โดยชำระเงินด้วยตนเองหรือทางธนาณัตสั่งจ่ายในนามสมาคมนางฟ้าใจดีหรือโอนเงินธนาคารไทยพาณิชย์ประเภทออมทรัพย์สาขาศนูย์ราชการ แจ้งวัฒนะอาคาร B เลขท่ี 405-603547-1 ชื่อบัญชีสมาคมนางฟ้าใจดี
COPYRIGHT © 2015 KIDANGELS.ORG