แบบฟอร์มการสมัครสมาชิกสมาคม

*** โปรดเลือกโครงการที่สมัครในช่อง
ข้อมูลส่วนตัว /Personal Infomation
ชื่อ และนามสกุลภาษาอังกฤษ ระบุตามหนังสือเดินทาง / First Name and Last Name in English as in Passport (*ตัวพิมพ์ใหญ๋)
ที่อยู่ปัจจุบัน/Current Address (สำหรับจัดส่งเอกสาร)
ข้อมูลการศึกษา / Education Background
    ( ** กรอกข้อมูลกรณีเลือกโครงการ Dream Soccer )
ครอบครัว บุคคลอ้างอิง / Family
อาหารที่แพ้/ไม่ทาน โปรดระบุ
เคยไปต่างประเทศหรือไม่
เป็นสมาชิกในสมาคม หรือองค์กรอื่นๆ (ถ้ามี) Membership in the Association Or other Organization (if application)
ข้าพเจ้าขอสมัครสมาชิกประเภท / I hereby apply for membership of
ทะเบียนเลขที่ จ.5348/2557
Tel 02-373 8591 FAX 09 9564 5146 Email : kindangelsassociation@gmail.com, kindangels@kindangel.org
หมายเหตุ
  1. เมื่อใบสมัครผ่านการอนุมัติเเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เลขาธิการและนายทะเบียนจะเป็นผู้รับรองใบสมัครให้ และมีอีเมล์ในระบบตอบกลับไปที่อีเมล์ของท่านเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน
  2. เมื่อมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารพิจารณารับท่านเป็นสมาชิกแล้ว ท่านจะได้รับการติดต่อ ให้มา ชำระค่าลงทะเบียนแรกเข้า 500 บาท และค่าบารุงเป็นรายปี ๆ ละ 500 บาท รวม 1,000 บาท โดยชำระเงินด้วยตนเองหรือโอนเงินธนาคารไทยพาณิชย์ประเภทออมทรัพย์สาขาศนูย์ราชการ แจ้งวัฒนะอาคาร B เลขท่ี 405-603547-1 ชื่อบัญชีสมาคมนางฟ้าใจดี
COPYRIGHT © 2015 KIDANGELS.ORG